+420 544 500 617 info@apremeda.cz
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost APREMEDA s. r. o., IČO: 09625950, se sídlem v Brně, Žabovřesky, Sirotkova 372/45, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119918 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako

 • žadatele o zaměstnání u nás,
 • naše obchodní partnery a potenciální smluvní partnery
 • účastníky námi pořádaných akcí,
 • účastníky námi pořádaných spotřebitelských soutěží,
 • ohlašovatele nežádoucích účinků léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či kosmetických produktů

informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese info@apremeda.cz.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme:

 • abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout Vám informace,
 • za účelem organizace a realizace výběrového řízení na základě našeho oprávněného zájmu na řádném výběru zaměstnanců pro naši společnost,
 • za účelem vedení evidence žadatelů o zaměstnání, pokud jste nám k tomu dali souhlas,
 • abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme, například v případě Vaší účasti na námi pořádané akci (konferenci, kongresu apod.),
 • v případě pořádání akcí, protože máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a budování firemní kultury,
 • ke splnění našich právních povinností za účelem organizace (administrace a vyhodnocení) spotřebitelských soutěží na produkty, které distribuujeme,
 • za účelem zajištění komunikace a sjednání či plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace a na základě našeho oprávněného zájmu na vedení evidence obchodních partnerů,
 • za účelem přímého marketingu, protože máme oprávněný zájem na budování a udržování obchodní značky,
 • abychom chránili a podporovali naše podnikání a za účelem ochrany našich právních zájmů nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti, včetně smluvních povinností vůči našim smluvním partnerům při plnění povinností farmakovigilančního systému (hlášení nežádoucích účinků).

Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, abychom mohli smlouvu s Vámi uzavřít a splnit nebo abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace a realizace výběrového řízení do zaměstnání je dobrovolné, je však předpokladem Vaší účasti ve výběrovém řízení, bez jejich poskytnutí nebudete do výběrového řízení zařazen/a.

V případě, že jste vyjádřili zájem o zařazení do evidence žadatelů o zaměstnání, udělili jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud budeme mít v budoucnu volnou pracovní pozici, která by Vás podle našeho názoru mohla zajímat, a to po dobu 1 roku, počínaje rokem následujícím, v němž jste nám dali souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení evidence žadatelů o zaměstnání můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@apremeda.cz a v evidenci žadatelů o zaměstnání Vás již vést nebudeme.

K propagaci naší společnosti a pro budování firemní kultury pořádáme akce pro zaměstnance i veřejnost, včetně odborných konferencí a kongresů. Tyto akce zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy můžeme použít v našich propagačních materiálech či umístit je na naše webové stránky www.apremeda.cz, na webové stránky dané akce (jsou-li zřízeny) a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. V uvedených materiálech ani na webových stránkách Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.

Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět na emailovou adresu info@apremeda.cz a učiníme potřebná opatření.

 

Za obchodní partnery považujeme naše dodavatele a odběratele a potenciální dodavatele a odběratele v oblastech souvisejících s naším podnikáním. Osobní údaje obchodních partnerů (jsou-li fyzickými osobami) a osobní údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků zpracováváme za účelem plnění smlouvy a dále kvůli splnění právních povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní. Také vedeme databázi obchodních partnerů, v níž tyto osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vedení takové evidence pro naše provozní potřeby a rozvoj našeho podnikání.

 

Máme také oprávněný zájem budovat a udržovat naši obchodní značku a nabízet našim obchodním partnerům naše produkty a služby v rámci přímého marketingu. Pokud jsme Vaše osobní údaje, a to kontaktní údaje na Vás či Vaše zaměstnance a spolupracovníky včetně emailové adresy, získali při prodeji výrobku nebo služby nebo při jednání o takovém prodeji a neodmítli jste naši marketingovou komunikaci, můžeme Vám zasílat – také elektronickou cestou – naše nabídky či jiná obchodní sdělení. Můžete kdykoliv vyjádřit přání, abychom Vám nadále tyto nabídky a jiná obchodní sdělení nezasílali. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu info@apremeda.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. V případě, že jste nám pro účely přímého marketingu dali souhlas se zpracováním osobních údajů, postupujeme na základě takového souhlasu a můžeme Vám zasílat informace o našich produktech a službách a o odborných akcích, které pořádáme či se na nich podílíme, účastníme se jich nebo je podporujeme (tj. i o akcích pořádanými jinými subjekty, vždy však týkající se oblasti  naší působnosti, např. Konference dětské dermatologie) a vedeme Vás v naší marketingové databázi; souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to podáním zprávy na emailovou adresu info@apremeda.cz.

Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace spotřebitelských soutěží je dobrovolné, je však předpokladem Vaší účasti ve spotřebitelské soutěži, bez jejich poskytnutí se soutěže nelze zúčastnit, neboť v případě Vaší výhry bychom Vám ji nemohli předat.

Pro naše smluvní partnery sbíráme data v rámci hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či kosmetických produktů. U přípravků a produktů, jichž jsme distributorem, můžete jako uživatel naším prostřednictvím hlásit podezření na výskyt nežádoucího účinku. Pro komunikaci s Vámi potřebujeme Vaše identifikační a kontaktní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na plnění našich povinností v oblasti farmakovigilance vůči smluvním partnerům a na zajištění komunikace s ohlašovateli. Hlášení nežádoucích účinků, které s Vámi vyplníme v případě, že nás za tímto účelem kontaktujete, neobsahuje osobní údaje, které by umožňovali identifikaci ohlašovatele. Hlášení nežádoucích účinků probíhá v anonymizované podobě a Vaše osobní údaje proto dále nepředáváme. Ani my nevedeme evidenci umožňující identifikaci osob podávajících hlášení nežádoucích účinků.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

u žadatelů o zaměstnání, kteří nás kontaktují jakýmkoli způsobem, včetně osobní návštěvy u nás, emailem nebo poštou:

 1. jméno a příjmení
 2. titul
 3. datum narození
 4. občanství
 5. adresa
 6. telefonický kontakt
 7. emailová adresa
 8. údaje o vzdělání
 9. údaje o praxi
 10. údaje o průkazech a osvědčeních
 11. údaje o jazykových znalostech
 12. další údaje, které nám sdělíte (např. ve Vašem životopisu)

u našich obchodních partnerů:

 1. jméno, příjmení, firma
 2. IČO
 3. osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, telefonický kontakt, emailová adresa
 4. kontaktní adresa
 5. telefonický kontakt
 6. emailová adresa
 7. platební a dodací údaje;

v případě přímého marketingu na základě souhlasu:

    jméno, příjmení, titul
    emailová adresa
    název a adresa pracoviště

u účastníků námi pořádaných akcí:

 1. jméno, příjmení, titul
 2. emailová adresa
 3. zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
 4. další údaje, které nám sdělíte;

u účastníků spotřebitelských soutěží:

 1. jméno, příjmení
 2. kontaktní adresa
 3. telefonický kontakt
 4. emailová adresa
 5. další údaje, které nám sdělíte;

u ohlašovatelů nežádoucích účinků léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či kosmetických produktů:

 1. jméno, příjmení
 2. další údaje, které nám sdělíte.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se např. o poskytovatele IT služeb, účetní kancelář, organizátora spotřebitelských soutěží apod. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonné povinnosti.

 

Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné adresátům propagačních materiálů a uživatelům našich webových stránek www.apremeda.cz, případně webových stránkách dané akce a dle informací poskytnutých na dané akci.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další čtyři roky poté,
 • v případě zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu do odmítnutí zasílání obchodních sdělení,
 • v případě jiného přímého marketingu po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání,
 • po dobu trvání výběrového řízení,
 • v případě odmítnutí žadatele o zaměstnání dále pak v nezbytné míře za účelem ochrany našich právních zájmů po dobu 4 let, počínaje rokem následujícím po odmítnutí uchazeče,
 • v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu za účelem vedení evidence uchazečů o zaměstnání nejdéle po dobu 1 roku, počínaje rokem následujícím po roce, v němž jste nám dali souhlas, nebo do Vašeho odvolání souhlasu,
 • v případě fotografií a záznamů po dobu činnosti naší společnosti nebo po dobu našeho pořádání obdobných akcí,
 • v případě evidence obchodních partnerů po dobu trvání naší spolupráce a po dobu trvání oprávněného zájmu,
 • po dobu plnění právních povinností a doby jejich kontroly (například dle zákona o ochraně spotřebitele),
 • v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po celou dobu takového řízení,
 • v případě plnění povinností v rámci farmakovigilančního systému po dobu nejméně 10 let od pořízení dokumentace (týká se hlášení nežádoucích účinků),

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

 

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

 

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

 1. právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
 2. právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
 4. právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 6. právo na přenositelnost, kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

 

V případě zpracování založeném na Vašem souhlase se zpracováním osobních údajů, můžete Váš souhlas kdykoli odvolat.Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese info@apremeda.cz.

 

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše stránky www.apremeda.cz nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Zaměstnáváme pouze osoby starší 15 let a po skončení povinné školní docházky. Osobní údaje dětí mladších 15 let a před skončením povinné školní docházky v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese info@apremeda.cz a učiníme potřebná opatření.

 

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů k 21. 10. 2021